Information

internship-game-designer

Game Designer

ความรับผิดชอบ
  • พัฒนากรอบแนวคิด สร้างต้นแบบ กลไกต่างๆของเกม (ระบบเพื่อน, การแข่งขัน และอื่นๆ)
  • ใส่เนื้อหา รายละเอียดแต่ละระดับ ปรับแต่งสมดุลในเกมโดยใช้ข้อมูลจากค่าสถิติ
  • สื่อสารให้ทีมงานภายในและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจ เกมและกลไลต่างๆของเกม
คุณสมบัติผู้สมัคร
  • มีความคิดเชิงตรรกะ สื่อสาร ทำเอกสารและนำเสนองานได้อย่างเป็นระบบ
  • มีความรู้พื้นฐานด้าน วรรณกรรม ปรัชญา จิตวิทยา ศิลปะ ดนตรี และตัวอย่างเกมในหัว หลากหลาย
  • มีทักษะการเขียนโปรแกรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ระยะเวลาฝึกงานและสหกิจตั้งแต่ 3 เดือน (90 วัน) ขึ้นไป หากระยะเวลาฝึกงานและสหกิจมากกว่า 4 เดือน (120 วัน) ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Go to top