junior-technical-coordinator
Icon

Junior Technical Coordinator

ความรับผิดชอบ
 • เข้าประชุมกับลูกค้าเพื่อเก็บ requirement, feedback พร้อมนำมาตรวจสอบ ปรับสโคปความต้องการ และนำไปสื่อสารต่อกับทุก ๆ ฝ่ายให้สามารถดำเนินงานต่อได้
 • ดูแลตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหา และประสานให้ทาง developer ให้แก้ไขงานด้าน technical support
 • จัดทำแผนการดำเนินงาน บริหารจัดการโครงการให้เสร็จสิ้นในกรอบเวลา จัดลำดับความสำคัญ เจรจาต่อรอง ติดตามความคืบหน้า เพื่อให้สามารถส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าได้อย่างครบถ้วน
 • จัดทำ ตรวจสอบ หรือกรอกเอกสารต่าง ๆ เช่น แบบประเมิน ใบเสนอราคา ติดตามการวางบิล เบิกเงิน สัญญาจ้าง เป็นต้น
 • ช่วยเหลืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าทีมในงานด้าน Business Development และ Project Management
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร)
 • มีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนา software ทั้งทางด้าน business และ technical term เคยทำงานเอกสารและติดต่อประสานงาน สามารถอ่าน Flow, Figma ได้ มีความเข้าใจเรื่องการใช้ postman หรือ tools ในการทดสอบ API ต่าง ๆ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ แบบ Hybrid (เข้า office 2 วัน ต่อสัปดาห์)
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Google Sheet, Google Docs
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับที่สามารถใช้ติดต่อสื่อสารได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน ทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือทีมได้ คล่องแคล่วว่องไว ยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ มีความคิดสร้างสรรค์
 • ทำงานเชิงรุก มี Growth Mindset ชอบการแก้ปัญหา มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ทั้งทางด้าน technical และ business
 • สามารถบริหารจัดการงานที่มีภายใต้ deadline driven environment ทนรับแรงกดดันได้ดี
 • มี empathy เข้าใจ และถอดความต้องการของลูกค้าและผู้ร่วมงานได้ สามารถเจรจาต่อรอง ไกล่เกลี่ยเพื่อหา win-win solution

Go to top