junior-project-coordinator
Icon

Junior Project Coordinator

ความรับผิดชอบ
 • ประสานงานกับลูกค้า จัดทำแผนการดำเนินงานของโครงการพร้อมกับคอยอัปเดตความก้าวหน้าของโครงการให้กับทีมผู้บริหารและลูกค้าได้ทราบ
 • ติดต่อประสานงานของโครงการกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • จัดทำและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องในโครงการ เช่น จัดทำเนื้อหา เอกสารส่งมอบงาน เอกสารรายงานการประชุมความคืบหน้างานต่างๆ เป็นต้น
 • ร่วมวางแผนให้ความเห็นและประสานงานกับผู้พัฒนาเกมเพื่อกำหนดแผนดำเนินงานของเกมตามความต้องการของลูกค้า
 • ช่วยเหลืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าทีม
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร)
 • มีประสบการณ์งานด้านธุรการ ติดต่อประสานงาน และ เอกสาร (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำเกม (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Cryptocurrency และ เกม NFT (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีคะแนน TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์.
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Google Sheet, Google Docs และ Google Slide
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน คล่องแคล่วว่องไว, มีความคิดสร้างสรรค์ และทนรับแรงกดดันได้ในระดับดี

Go to top