junior-game-design
Icon

Junior Game Design

เป็นตำแหน่งที่ขาดไม่ได้ เพราะเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการผลิตเกม ให้ออกมาถูกใจผู้เล่นหลายๆ คนโดยการออกแบบประสบการณ์ของผู้เล่นว่าจะได้รับความสุข ความสนุกแบบไหนกลับไปเมื่อได้เล่นเกมนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดธีมหลัก, อารมณ์ของเกม, วิธีสร้างรายได้ รวมไปถึงการออกแบบการใช้งาน UIต่างๆในเกม ผู้เล่นเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย เสียงในเกมที่ฟังแล้วเข้ากับบรรยากาศในเกมแปลตรงตัวก็คือคนออกแบบเกมนั้นเอง สำหรับใครที่สนใจสมัครเข้ามากันได้เลย

ความรับผิดชอบ
 • พัฒนากรอบแนวคิด สร้างต้นแบบ กลไกต่างๆของเกม (ระบบเพื่อน, การแข่งขัน และอื่นๆ)
 • ใส่เนื้อหา รายละเอียดแต่ละระดับ ปรับแต่งสมดุลในเกมโดยใช้ข้อมูลจากค่าสถิติ
 • สื่อสารให้ทีมงานภายในและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจ เกมและกลไลต่างๆของเกม
 • นำเสนอไอเดียและออกแบบ เกม ระบบต่างๆ เควสหรือกิจกรรมในเกม
 • เขียนโปรแกรมภาษา LUA (หรือภาษา script อื่นๆ) เพื่อนำสิ่งที่ได้ออกแบบไว้ใส่ลงไปในเกม
 • เขียนโค้ดเป็นระเบียบ อ่านง่าย และสะดวกในการแก้ไขภายหลัง
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • หลงใหลในการเล่นเกมและพัฒนาเกม.
 • ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร)
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความคิดเชิงตรรกะ สื่อสาร ทำเอกสารและนำเสนองานได้อย่างเป็นระบบ
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน วรรณกรรม ปรัชญา จิตวิทยา ศิลปะ ดนตรี และตัวอย่างเกมในหัว หลากหลาย
 • มีทักษะในการเขียนโปรแกรม หากเชี่ยวชาญภาษา LUA จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในวิเคราะห์ระบบของเกมและออกแบบกฏของเกม
 • มีทักษะในการนำเสนอไอเดียและจูงใจให้ผู้อื่นคล้อยตามได้
 • มีทักษะในการเล่าเรื่องราวผ่านเกม (Storyteller) จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

Go to top