junior-business-development
Icon

Junior Business Development

Junior Business Development เป็นตำแหน่งที่รับผิดชอบงานด้านธุรกิจ ทั้งการรับจ้างผลิต ให้คำปรึกษา และมองหาโอกาสและการพัฒนาทางธุรกิจใหม่ ๆ รวมถึงการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า ประสานงานทั้งในและนอกองค์กร เพื่อผลักดัน และช่วยให้บริษัทเติบโต เรามองหาคนที่มีสกิลหลากหลายอย่างที่จะช่วยขับเคลื่อนให้โครงการที่รับผิดชอบอยู่สำเร็จได้ มีความเข้าใจทุกฝ่ายที่ต้องทำงานด้วย และอยากหาทางประสานเพื่อให้เกิด win-win solution 

ความรับผิดชอบ
 • ร่วมวางแผนให้ความเห็นและประสานงานกับผู้พัฒนาเกมเพื่อกำหนดแผนดำเนินงานของเกมตามความต้องการของลูกค้า
 • ประสานงานกับลูกค้า จัดทำแผนการดำเนินงานของโครงการพร้อมกับตามอัปเดตความก้าวหน้าของโครงการให้กับทีมผู้บริหารและลูกค้าได้ทราบ
 • ติดต่อประสานงานของโครงการกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย
 • สรุปข้อมูล จัดทำ presentation นำเสนอข้อมูลให้แก่ลูกค้า และผู้บริหาร
 • รวบรวม และจัดทำเอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดตามเอกสารที่เกี่ยวข้องในโครงการ เช่น ข้อเสนอโครงการ ใบเสนอราคา ใบส่งมอบงาน รายงานการประชุม เอกสารด้านการเงิน เอกสารด้านสัญญา เป็นต้น
 • ติดตามผลการนำเสนองาน รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • ช่วยเหลืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าทีม
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร)
 • มีประสบการณ์งานด้านธุรกิจ เอกสาร และติดต่อประสานงาน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำเกม / Web 3.0 (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับที่สามารถใช้ติดต่อสื่อสารได้
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Google Sheet, Google Docs, Google Slide และ Canva
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน ทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือทีมได้ คล่องแคล่วว่องไว ยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และ up-to-date ในอุตสาหกรรมเกม หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถบริหารจัดการงานที่มีภายใต้ deadline driven environment ทนรับแรงกดดันได้ดี
 • มี empathy เข้าใจ และถอดความต้องการของลูกค้าได้ สามารถเจรจาต่อรอง ไกล่เกลี่ยเพื่อหา win-win solution

Go to top