hr-recruitment
Icon

HR Recruitment

การจะหาใครสักคนเข้ามาทำงาน ทาง HR จะต้องมีมาตรฐานและสามารถวิเคราะห์เพื่อพิจารณาว่าผู้สมัครเหมาะสมกับตำแหน่งงานของบริษัทหรือไม่ รวมถึงการสื่อสารเพื่อนำเสนอสวัสดิการ หรือจุดเด่นต่างๆ ขององค์กรให้เป็นที่น่าสนใจผ่านประกาศการรับสมัครงาน หากบุคคลภายนอกได้รับรู้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสในการดึงดูดคนได้มากขึ้น รวมถึงการดูแลพนักงานใหม่ในช่วงทดลองงานจนพาไปถึงฝั่งการเป็นพนักงานประจำ ดั่งคำนิยามของผู้บริหารดี บัสซ์ & เกมอินดี้ได้กล่าวไว้ว่าพนักงานคือทรัพยากรอันมีค่าของบริษัท หากคุณมีสายตาเฉียบคม มีจิตใจในการรักงานบริการ และชื่นชอบการดูแลผู้คน เราต้องการให้คุณมาเป็นส่วนหนึ่งในการสรรหาและดูแลทรัพยากรอันมีค่าของบริษัทไปด้วยกัน

ความรับผิดชอบ
 • รับการร้องขอพนักงานใหม่หรือมาทดแทนตำแหน่งงานที่ว่างอยู่
 • วิเคราะห์ตำแหน่งงานว่าองค์กรต้องการบุคลากรที่มีคุณสมบัติอย่างไร
 • จัดหาพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการ
 • ลงประกาศรับสมัครงาน
 • คัดกรองผู้สมัครเบื้องต้น
 • นัดหมายสัมภาษณ์งาน
 • จัดหาเครื่องมือในการทดสอบผู้สมัคร
 • ตรวจสอบบุคคลอ้างอิง
 • เช็คประวัติย้อนหลัง
 • แจ้งผลการสัมภาษณ์ แจ้งข้อเสนอการจ้างงาน
 • จัดทำสัญญาจ้าง จัดเก็บประวัติพนักงาน
 • รับเข้าทำงาน ปฐมนิเทศพนักงาน
 • ติดตามความคืบหน้าหลังรับเข้าทำงาน
 • สร้าง Employer Branding
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญาตรีสาขาทรัพยากรมนุษย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี (จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงาน
 • มีความรู้ความแม่นยำในกฎขององค์กร และกฎหมายแรงงาน
 • มีความสามารถในการสัมภาษณ์
 • มีทักษะด้านการเขียน
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร
 • มีทักษะทางด้านการฟังและการอ่าน
 • มีทักษะด้านการประสานงานและการจัดการ
 • มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์
 • มีทัศนคติและแนวคิดด้านบวก
 • มีใจรักในงานบริการ ใจเย็น มีมนุษยสัมพันธ์ดีเข้ากับบุคคลอื่นได้ง่าย
 • มีความรับผิดชอบสูง มุ่งมั่นในการทำงาน
 • เป็นผู้ที่ชอบอัพเดทเทรน ติดตามข่าวสารในแวดวง HR และสภาวะตลาดแรงงานต่างๆ
 • เป็นผู้ที่มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • เป็นผู้มีความอดทน รับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

Go to top