นโยบายความเป็นส่วนตัว


บทนำ

บริษัท ดี บัสซ์ จำกัด เเละบริษัท ในเครือของเรา จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวออนไลน์และขั้นตอนว่าเรารวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร เราเห็นถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้ไว้วางใจมอบให้กับเรา และเชื่อมั่นว่าเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะจัดการ ปกป้อง และประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างถูกต้อง

การใช้เว็บไซต์และเกมรวมถึงบริการต่างๆ ของเราให้เป็นไปตามข้อตกลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หากคุณไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขตามนโยบายของเราได้ กรุณาอย่าใช้บริการหรือเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

ข้อมูลส่วนบุคคล คือข้อมูลทั้งหมดที่ระบุถึงตัวคุณโดยทางตรงหรือทางอ้อม

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโดยตรงจากคุณผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

ข้อมูลการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น การโต้ตอบและการสื่อสารระหว่างผู้ใช้งาน เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ การโต้ตอบของท่านกับผู้ใช้งานรายอื่น ตัวอย่างเช่น คำเชิญ ของขวัญ การแบ่งปันอันดับหรือระดับ ภาพหน้าจอ ฯลฯ เเละหากคุณลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการของเราโดยใช้บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Account) ของคุณ (บัญชีสื่อสังคมออนไลน์) หรือเชื่อมต่อบัญชีของคุณกับบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของคุณแล้ว เราอาจเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับท่านซึ่งท่านได้จัดเตรียมไว้ให้แก่ผู้ให้บริการบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่านโดยสมัครใจตามนโยบายของผู้ให้บริการดังกล่าวด้วย

ข้อมูลจากเเหล่งอื่นๆเราอาจเข้าถึง IP address ของคุณ เพื่อจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น ประวัติการเข้าออกเว็บไซต์ เพื่อการปรับปรุงซ่อมแซมด้านเทคนิค รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การแก้ไขจุดบกพร่องของเกมส์

ข้อมูล Log ข้อมูลตัวชี้วัดและการใช้งานเกม และข้อมูล Log พื้นฐานของเครื่องแม่ข่าย (standard server log) ซึ่งเรายังได้เก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อมีกรณีเกิดข้อผิดพลาดหรือมีการพบปัญหาในการให้บริการ

เทคโนโลยีติดตามตัวบุคคล (Cookies)

เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของคุณให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อพัฒนาการเข้าถึงสินค้าหรือบริการ โฆษณาที่เหมาะสม และติดตามการใช้งานของคุณ เราใช้คุกกี้เพื่อระบุและติดตามผู้ใช้งานเว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากคุณไม่ต้องการให้มีคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถตั้งค่าบราวเซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของเราได้

ผู้เยาว์

หากคุณมีอายุต่ำกว่า 20 ปีหรือมีข้อจำกัดความสามารถตามกฎหมาย เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจจำเป็นต้องให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองของคุณให้ความยินยอมหรือที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ หากเราทราบว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง เราจะดำเนินการลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา

เราจะรวบรวมข้อมูลของท่านเมื่อใด

ตามที่กล่าวมาข้างต้นท่านต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริง โปรดระบุเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการเข้าถึงข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมด ระบุเป็นเพียงตัวอย่างข้อมูลทั่วไปบางส่วนของข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณที่อาจถูกเก็บรวบรวมไว้

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลที่รวบรวมแก่บุคคลภายนอก ดังนี้

ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่คุณเป็นลูกค้าหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับเราหรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้น หากมีกฎหมายกำหนดไว้ เราจะลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้

ท่านมีสิทธิควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ส่งให้เรา ดังนั้น คุณสามารถเข้าถึง แก้ไข หรือลบ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งมาได้โดยผ่านการตั้งค่าบัญชี อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ หรือมีข้อสงสัย หรือมีความประสงค์จะขอคำชี้แจงหรือความช่วยเหลือ สามารถติดต่อเราได้ผ่านทางอีเมล โทรศัพท์ หรือเขียนจดหมาย โปรดดูหัวข้อ รายละเอียดการติดต่อ

การสละสิทธิ

การที่เจ้าของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไม่ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิล่าช้าในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใดก็ดี มิให้ถือว่าเจ้าของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันสละสิทธิในเรื่องดังกล่าว และการที่เจ้าของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันใช้สิทธิแต่เพียงบางส่วนหรือสละสิทธิในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใด ก็มิให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิในเรื่องอื่นหรือในคราวอื่นด้วย

วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราให้ความสำคัญอย่างมากกับความปลอดภัยของข้อมูล เราจัดให้มีการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตและการนำไปใช้โดยไม่ชอบ เรามีการทบทวนแนวทางปฎิบัติด้านความปลอดภัยของเราอยู่เป็นระยะ ๆ เพื่อพิจารณาเทคโนโลยีหรือเครื่องมืออื่น ๆ ในการนำมาใช้ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าแม้จะมีการป้องกันที่ปลอดภัย แต่ก็ไม่มีระบบใดที่มีการป้องกันได้สมบูรณ์

การรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามหลักการ การรักษาความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability) ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย นอกจากนี้เราจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (access control)

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ ในกรณีนี้ทางเราจะแจ้งให้ทราบก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยเร็ว จะมีผลบังคับใช้โดยการโพสนโยบายที่ปรับปรุงแล้วผ่านทางการให้บริการหรือเป็นไปตามกฎหมาย

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลบังคับใช้หลังจากระยะเวลาอันสมควรตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่มีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเกิดขึ้น เราจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้าภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุเท่าที่สามารถกระทำได้ ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของคุณ เราจะแจ้งการละเมิดให้คุณทราบพร้อมกับ แนวทางการเยียวยาโดยไม่ชักช้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น

นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภครัฐแคลิฟอร์เนีย (CCPA Policy)

บริษัท ดี บัสซ์ จำกัด และบริษัท ดี บัสซ์ จำกัด ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว และการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายแนวปฏิบัติการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้พักอาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนียตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (CCPA) ปี 2018

สิทธิของคุณตาม CCPA

นอกจากสิทธิตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ ผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนียมีสิทธิต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

สิทธิในการได้รับการแจ้ง

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้พักอาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนียประเภทต่าง ๆ และเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ให้บริการเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจตามที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ ทั้งนี้ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เราอาจได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเรา

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลตาม CCPA

สิทธิขอข้อมูลส่วนบุคคล

คุณมีสิทธิขอให้เราเปิดเผยการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา รวมถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ประเภทแหล่งที่มาของข้อมูล ประเภทบุคคลที่สามที่เราเปิดเผยข้อมูลให้ในวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และวัตถุประสงค์ของเราในการดำเนินการดังกล่าว

สิทธิขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล

คุณมีสิทธิขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราได้เก็บหรือรักษาไว้ ในการขอใช้สิทธิลบข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถส่งคำขอมายังอีเมล์ของเราได้ ทั้งนี้ โปรดระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณที่ต้องการลบหรือจะขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั้งหมดตามที่ CCPA กำหนดก็ได้

การยื่นคำร้องขอลบข้อมูลส่วนบุคคล

โปรไฟล์ผู้เล่นของคุณมีความสำคัญ เนื่องจากจะเก็บความคืบหน้าของคุณในเกมใดๆ ก็ตาม บวกกับไอเท็มใดๆ ที่คุณอาจซื้อไว้ เช่น สกุลเงินทั้งหมดภายในเกม นอกจากนี้ยังมีประวัติการซื้อทั้งหมดของคุณและรายชื่อเพื่อนของคุณ หากคุณมีบัญชี Debuz

การลบข้อมูลนี้ไม่สามารถย้อนกลับได้ ดังนั้นคุณต้องพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ก่อนตัดสินใจลบข้อมูลของคุณ ซึ่งหมายความว่าคุณจะสูญเสียความคืบหน้า รายชื่อเพื่อน และรายการต่างๆ ทั้งแบบฟรีและซื้อในเกมทั้งหมดของเรา หากคุณตัดสินใจที่จะกลับมาอีกในอนาคต คุณจะต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้งจากระดับแรก

หากคุณต้องการดำเนินการต่อและขอให้ Debuz ลบข้อมูลผู้เล่นทั้งหมดของคุณ คุณจะต้องเขียนอีเมลล์ถึงเราโดยแจ้งข้อมูลเบื้องต้นดังนี้

เมื่อเราได้รับอีเมลล์คำร้องขอของคุณ เราจำเป็นต้องให้คุณแสดงหลักฐานการยืนยันตัวตนเพิ่มเติมในภายหลัง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเป็นเจ้าของไอดีจริงๆ จึงจะสามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นได้ เราจะส่งอีเมลแจ้งรายละเอียดและติดต่อกับคุณตลอดระยะเวลาของคำขอจนกว่าจะเสร็จสิ้น

สิทธิในการไม่เลือกปฏิบัติ

ตามกฎหมาย CCPA ห้ามไม่ให้เลือกปฏิบัติต่อผู้พักอาศัยแคลิฟอร์เนียในการใช้สิทธิตามกฎหมาย CCPA ดังนี้ คุณจะไม่ได้รับการถูกเลือกปฏิบัติในการขอใช้สิทธิของคุณตามกฎหมาย CCPA

สิทธิเลือกความยินยอมในการไม่จำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคล

คุณมีสิทธิเลือกให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมในการจำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เราไม่ได้จำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้พักอาศัยแคลิฟอร์เนีย

รายละเอียดการติดต่อ

หากคุณต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่าง ๆ คุณสามารถติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ ดังนี้

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ดี บัสซ์ จำกัด

21/1001 ม.5 ถ.นวมินทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

อีเมล :email

เว็บไซต์ : www.debuz.com

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-734-9981

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทีม DPO

21/1001 ม.5 ถ.นวมินทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

อีเมล :email

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-734-9981